LABORATORIOPALVELUT

Alla mainitut testimme ova yleisimmät, mutta voimme myös tehdä laajempia tutkimuksia.

Epäpuhtausanalyysi mikroskoopilla

Liitännäisstandardi: ISO 4406

Myös lapputestiksi nimitetyssä menetelmässä toimittamasi nestenäytteen tai erillisten nestejäämien (jos näyte on esimerkiksi käytetystä suodattimesta) kiintoainehiukkasia analysoidaan mikroskoopilla. Näin tunnistetaan nesteen epäpuhtaudet ja vahvistetaan hiukkaslaskennan tulokset. Tarvittaessa kiintoainehiukkasten tarkka koostumus voidaan selvittää pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM).

Hiukkasjakauman mittaus

Standardi: ISO 11500 Liitännäisstandardi: ISO 4406

Myös hiukkaslaskennaksi kutsutussa menetelmässä öljynäytteen hiukkasten koko ja määrä selvitetään optisella hiukkaslaskimella. Hiukkasten koolla, koostumuksella ja määrällä on merkittävä vaikutus hydraulijärjestelmän komponenttien kulumiseen.

Vesipitoisuusanalyysi

Standardi: ASTM D6304

Öljyn korkea vesipitoisuus voi vaurioittaa hydraulista koneistoa ja ikäännyttää öljyä. Molempien ongelmien korjaus voi tulla eri ttäin kalliiksi. Analyysissa käytettävällä Karl Fischer menetelmällä selvitetään testattavan nesteen absoluuttinen vesipitoisuus ppm arvona. Jos ilmoitat nesteen tyypin ja käyttösovelluksen, suosittelemme lisäksi turvallisia käyttöarvoja.

Johtavuustesti

Standardi: ASTM D2624

Mineraalipohjaisten öljyjen johtavuus on madaltunut vuosien myötä öljyvalmistajien jalostaessa tuotteitaan vastaamaan kiristy nei siin suorituskykyvaatimuksiin ja ympäristörajoituksiin.
Saavutettujen hyötyjen ohella matalampi johtavuus on lisännyt alttiutta sähköstaattisille purkauksille tietyissä järjestelmissä. Tämä voi aiheuttaa kipinöintiä suodatinelementeissä ja muissa
järjestelmän osissa, mikä heikentää suodatustehoa merkittävästi ja ikäännyttää öljyä. Testissä lasketaan öljyn johtavuuden pS /m arvo, jonka perusteella voimme määrittää sähköstaattisen purkauksen riskitason.

ICP analyysi

ICP on lyhenne sanoista Inductively Coupled Plasma (eli induktiivisesti kytketty plasma). Analyysin avulla tunnistetaan nesteen yksittäisten elementtien määrä ppm arvona. Näin saadaan selvitettyä, tulevatko epäpuhtaudet kuluvasta metallista vai jostain muusta lähteestä. Samalla tunnistetaan nesteen lisäainetasot ja niiden vaikutukset. Näiden tietojen perusteella voidaan havainnoida öljyn ehtymisnopeutta ja suositella öljynvaihtoa.

Viskositeettianalyysi

Analyysi suoritetaan lämpötiloissa 40 C ja 100 C. Öljyn viskositeetin seuranta on erittäin tärkeää, sillä kyseessä on yksi voiteluaineiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Viskositeetin kasvu nostaa järjestelmän lämpötilaa ja nopeuttaa nesteen ikääntymistä. Jos viskositeetti on liian alhainen, komponentit eivät saa riittävää suojaa ja kuluvat nopeasti. Mikäli nesteen viskositeetissa havaitaan muutoksia, on syytä selvittää ongelman aiheuttajat, sillä öljy ei välttämättä tee tehtäväänsä riittävän tehokkaasti.

MPC Test

MPC stands for membrane patch colorimetry, and this tracks the amount of insoluble particles present in the oil so you can act before harmful varnish and sludge build-up occurs on critical components. This is particularly relevant in mineral-based oils that have been subject to high heat or water ingress, as these factors accelerate the rate of oil ageing and varnish production.

TAN Analysis

A potentiometric titrator is used to find the levels of acidity in your oil sample. Acids found in oil are an indication of oil ageing as a result of oxidation; this can lead to corrosion and damaging deposits in the system. This procedure can be used to determine relative changes to the acid levels in your system. This is particularly relevant in ester-based fluids as the rate of acid production is relative to the rate of oil ageing.